Právne informácie

Semikron Danfoss, s.r.o.

Výkonní riaditelia:
Štefan Starovecký
Jens-Uwe Niemeyer

IČO: 31423230
DIČ: 2020419489
IČ DPH: SK2020419489

Adresa a kontaktné informácie

Šteruská 3
922 03  Vrbové
Slovensko

Telefón: +421 33 3270 101
Fax: +421 33 7792 590


Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

 

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah tejto webovej lokality bol pripravený s maximálnou starostlivosťou. Jej poskytovateľ však neposkytuje žiadne záruky vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti jej obsahu. Používatelia používajú obsah webovej lokality na vlastné riziko. Príspevky, pri ktorých je uvedené meno autora, sú vyjadrením názoru príslušného autora, nie vždy však aj názoru poskytovateľa. Používaním webovej lokality poskytovateľa za žiadnych okolností nevzniká zmluvný vzťah medzi používateľom a poskytovateľom.

 

Externé prepojenia

Táto webová lokalita obsahuje prepojenia na webové lokality tretích strán ("externé prepojenia"). Zodpovednosť za tieto webové lokality nesú ich príslušní prevádzkovatelia. Poskytovateľ skontroloval pôvodné prepojenie na obsah tretej strany s cieľom overiť, či tento obsah neporušuje niektoré zákony. V okamihu kontroly neboli zistené žiadne porušenia zákona. Poskytovateľ však nemá žiaden vplyv na súčasný alebo budúci vzhľad a obsah prepájaných webových lokalít. Uvedením externých prepojení si poskytovateľ nenárokuje vlastníctvo obsahu, na ktorý prepojenie odkazuje. Externé prepojenia poskytovateľ nedokáže sústavne monitorovať bez toho, aby mal informácie o konkrétnom porušení zákona. Ak sa dozvie o takomto porušení, príslušné prepojenia budú okamžite odstránené.

 

Autorské práva a súvisiace autorské práva

Obsah zverejnený na tejto webovej lokalite podlieha nemeckému autorskému právu a súvisiacim autorským právam. Každé jeho použitie, ktoré nepovoľuje nemecké autorské právo a súvisiace autorské práva, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa alebo vlastníka príslušných autorských práv. Uvedené platí predovšetkým pre reprodukciu, úpravy, preklad, ukladanie, spracúvanie alebo kopírovanie obsahu databáz a iných elektronických médií a systémov. Obsah a autorské práva tretích strán musia byť ako také riadne označené. Neoprávnená reprodukcia alebo poskytovanie jednotlivých častí obsahu alebo kompletných stránok je zakázaná a považuje sa za priestupok, ktorý je postihnuteľný podľa zákona.

Zobrazenie tejto webovej lokality v externých rámoch je možné len na základe písomného súhlasu.