Informácie o ochrane osobných údajov

/GDPR/

Informácie o ochrane osobných údajov

Vítame Vás na našej internetovej stránke a tešíme sa z Vášho záujmu o našu spoločnosť. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše údaje spracúvame v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, zvlášť v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ (GDPR) a národnými vykonávacími zákonmi, ktoré sú pre nás záväzné. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov Vás komplexne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov skupinou SEMIKRON a o právach, ktoré Vám prislúchajú.

Osobné údaje sú pritom také informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Patria k nim hlavne meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ale aj Vaša IP adresa.

Anonymné informácie sú také, keď v žiadnom prípade nie je možné identifikovať používateľa.


Zodpovedný subjekt a zodpovedaná osoba

SEMIKRON s.r.o.
Šteruská 3
922 03 Vrbové
Slovensko

Telefón: +421 33 3270 117
Fax: +421 33 7792 590

Kontakt na zodpovednú osobu
E-mail: zodpovednaosoba.sksk@semikron.com

Zamestnanie

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV pre účastníkov výberového konania

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou SEMIKRON, s.r.o, Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od Vás, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

 1. osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ SEMIKRON, s.r.o, Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230, kontaktné údaje: email: jobs.sksk@semikron.com, tel. č.: 033/3270205
 2. spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej ako „obdobná zmluva“) na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 3. osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté nasledujúcim subjektom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege (na základe povinnosti uloženej zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom),
 4. osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 5. ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás ako dotknutej osoby týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov (v prípade automatizovaného spracúvania a ak je to technicky možné), ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 6. poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje Vašu účasť vo výberovom konaní,
 7. osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nedochádza ani k prenosu poskytnutých osobných údajov do tretej krajiny.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba.sksk@semikron.com.

1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. nariadenie GDPR


Vstup do priestorov SEMIKRON

SEMIKRON, s.r.o,  Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230B (ďalej len “SEMIKRON“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vašu námietku môžete poslať na: SEMIKRON, s.r.o,  Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230 alebo e-mailom na zodpovednaosoba.sksk@semikron.com.

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknuté osobyÚčel spracúvania osobných údajovÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDoba spracúvaniaPríjemcovia
návšteva

VEDENIE EVIDENCIE VSTUPOV DO PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA

pozn. účelom je zaznamenanie jednorazového vstupu do priestorov SEMIKRONU a kontrola osôb pohybujúcich sa v priestoroch SEMIKRONU

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je:  ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie škodám kontrolou osôb, ktoré vstupujú do priestorov SEMIKRONU  a zdržujú sa v nich

1 rok odo  dňa v ktorom bol vytvorený záznam tj. uskutočnená návštevaorgány činné v trestnom konaní, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, A.B.S. 1, s.r.o. - strážna služba
Zamestnanci; fyzická osoba, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore

PLNENIE POVINNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

(Plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov BOZP, PZS a PO)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č.124/2006 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 314/2001 Z. z.V prípade agendy školenia BOZP, PO - 1 rok nasledujúci po roku ktorého sa týkajú a ďalších lehôt upravených v registratúrnom pláne a poriadkuzamestnávateľ, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona
fyzická osoba –  oznamovateľ podávajúci podnet; fyzická osoba –  osoba blízka oznamovateľovi, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľov;  iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie podnetu a ktorých sa podnet týkaSPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV, KLIENTOV, DODÁVATEĽOV, ODBERATEĽOV, NÁVŠTEVY ZA ÚČELOM OZNAMOVANIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je:  spracúvať osobné údaje zákazníkov, klientov, dodávateľov, odberateľov a iných tretích osôb na účely evidencie ich podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti,  spočívajúcej najmä v korupčnom a nelegálnom správaní zamestnancov SEMIKRON (externé nahlasovanie korupcie a nezákonnosti v SEMIKRON). Ide prevažne o zákaznícke sťažnosti na zamestnancov a na služby SEMIKRON, prípadne podnety dodávateľov SEMIKRON voči korupčnému alebo nelegálnemu správaniu osôb vystupujúcich v mene SEMIKRON. 

2 roky odo dňa ukončenia preverenia podnetusúd, orgány činné v trestnom konaní, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona
fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci

POSKYTOVANIE OÚ ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY

Pozn. poskytovanie OÚ v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú o záznam z kamier, záznam z knihy návštev a podobne pre účely ochrany tretích osôb, tj. pre iné účely ako  účely prevádzkovateľa

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia -nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č.171/1993 Z. z., zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 370/1990 Zb.žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajúsubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia na účely AGENDA POISTENIA

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ 

Oprávnený záujem je: Prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje za účelom zdokumentovania poistnej udalosti

10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konaniasubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, poisťovňa
strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osobyVYBAVOVANIE SÚDNYCH SPOROVčl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z.  a súvisiacich právnych predpisov10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konaniasúdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBYspracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavenásubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona


Spoločnosť SEMIKRON nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. SEMIKRON neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). SEMIKRON  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností SEMIKRON, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

 1. na základe žiadosti vyžadovat od spolocnosti SEMIKRON potvrdenie, ci sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, úcelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti SEMIKRON overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. spoločnosť SEMIKRON už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu SEMIKRON ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by SEMIKRON vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese  zodpovednaosoba.sksk@semikron.com., alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Vstup do priestorov SEMIKRON“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť SEMIKRON má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť SEMIKRON, a to na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/


Etický kódex

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV na účely oznamovania protispoločenskej činnosti


Prevádzkovateľ:

SEMIKRON, s.r.o
Šteruská 3
922 03 Vrbové
IČO: 31423230
info.sksk@semikron.com


Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba.sksk@semikron.com


Účel spracúvania osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov zákazníkov, klientov, dodávateľov, odberateľov, návštevy za účelom oznamovania protispoločenskej činnosti


Právny základ spracúvania osobných údajov:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)


Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

SEMIKRON má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje zákazníkov, klientov, dodávateľov, odberateľov a iných tretích osôb na účely evidencie ich podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti, spočívajúcej najmä v korupčnom a nelegálnom správaní zamestnancov SEMIKRON (externé nahlasovanie korupcie a nezákonnosti v SEMIKRON). Ide prevažne o zákaznícke sťažnosti na zamestnancov a na služby SEMIKRON, prípadne podnety dodávateľov SEMIKRON voči korupčnému alebo nelegálnemu správaniu osôb vystupujúcich v mene SEMIKRON.


Kategórie príjemcov osobných údajov:

súd, orgány činné v trestnom konaní, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona


Doba uchovávania osobných údajov:

2 roky odo dňa ukončenia preverenia podnetu


Práva dotknutej osoby:

rávo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a cezhraničný prenos do tretích krajín:

nevykonáva sa


Kamerový systém

SEMIKRON, s.r.o,  Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230B (ďalej len “SEMIKRON“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vašu námietku môžete poslať na: SEMIKRON, s.r.o,  Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230 alebo e-mailom na zodpovednaosoba.sksk@semikron.com.

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať. 

Dotknuté osobyÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDoba spracúvaniaPríjemcovia
fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia

MONITOROVANIE PRIESTOROV NA ÚČELY OCHRANY MAJETKU, ŽIVOTA A ZDRAVIA

pozn. účelom je monitorovanie priestorov prevádzkovateľa na účely ochrany majetku, života a zdravia

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je:  ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie škodám monitorovaním osôb, ktoré sa v priestoroch prevádzkovateľa  zdržujú (zamestnanci, obchodní partneri, klienti a verejnosť) a ochrana života a zdravia osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore.

72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamuorgány činné v trestnom konaní,  a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu - A.B.S. 1, s.r.o., spoločnosť zabezpečujúca servis kamier ELDAMONT s.r.o.
fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci

POSKYTOVANIE OÚ ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY

Pozn. poskytovanie OÚ v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú o záznam z kamier pre účely ochrany tretích osôb, tj. pre iné účely ako  účely prevádzkovateľa

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia -nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č.171/1993 Z. z., zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 370/1990 Zb.žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajúsubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia na účely AGENDA POISTENIA

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ 

Oprávnený záujem je: Prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje za účelom zdokumentovania poistnej udalosti

10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konaniasubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, poisťovňa
strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby

VYBAVOVANIE SÚDNYCH SPOROV

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z.  a súvisiacich právnych predpisov10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konaniasúdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavenásubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona


Spoločnosť SEMIKRON nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. SEMIKRON neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). SEMIKRON  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností SEMIKRON, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:  

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov; 
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov; 
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak: 
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti SEMIKRON overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. spoločnosť SEMIKRON už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu SEMIKRON ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by SEMIKRON vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese  zodpovednaosoba.sksk@semikron.com., alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Kamery“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť SEMIKRON má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť SEMIKRON, a to na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.


Obchodní partneri

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pre fyzické osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorých osobné údaje spracúvame, pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.


1) PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť SEMIKRON je rodinná nemecká spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami. Sme jedným z popredných svetových výrobcov výkonových polovodičových modulov a systémov. V priebehu viac ako 60-ročného pôsobenia boli kľúčom k úspechu SEMIKRONu vždy naši ľudia. S viac ako 3000 zamestnancami v 25 dcérskych spoločnostiach po celom svete vyvíjame nové technológie. Naše výrobky sú jadrom moderných energeticky účinných motorových pohonov a priemyselných automatizačných systémov. Ďalšie oblasti použitia zahŕňajú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, trakčné, napájacie zdroje, ako aj hybridné a elektrické úžitkové vozidlá. Viac informácií nájdete na stránke www.semikron-danfoss.com.


2) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súladne s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SEMIKRON je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky spracúvania, najmä na základe:

 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


3) ZODPOVEDNÁ OSOBA

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou SEMIKRON Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: zodpovednaosoba.sksk@semikron.com,
 • adresa sídla spoločnosti:

  SEMIKRON, s.r.o
  Šteruská 3
  922 03 Vrbové
  IČO: 31423230

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti SEMIKRON uveďte na obálku text „GDPR – zodpovedná osoba“.


4) IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ:

SEMIKRON, s.r.o
Šteruská 3
922 03 Vrbové
IČO: 31423230

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro , Vložka č.: 12895/T (ďalej aj ako „spoločnosť SEMIKRON “ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“)

Vaše osobné údaje získava a ďalej spracúva Spoločnosť SEMIKRON (prevádzkovateľ), ktorá zodpovedá za správnosť a zákonnosť spracúvania. Voči spoločnosti SEMIKRON si môžete ako dotknutá osoba uplatniť práva, ktoré sú uvedené nižšie.

Spoločnosť SEMIKRON sa nachádza v pozícii prevádzkovateľa okrem prípadov, v ktorých spracúva osobné údaje na základe pokynov iných prevádzkovateľov a v ich mene, kedy nadobúda postavenie sprostredkovateľa.


5) OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Spoločnosť SEMIKRON spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť SEMIKRON spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Spoločnosť SEMIKRON vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Spoločnosť SEMIKRON zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie; Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami,
 • transakčné údaje, ktorými sa rozumejú údaje o prijatých a odoslaných platbách,
 • údaje z komunikácie a interakcie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z používania webovej aplikácie, údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest.


6) ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb alebo súvisia s poskytovaním našich služieb.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 1. Vedenie účtovnej agendy
  Spoločnosť SEMIKRON ako regulovaný subjekt podlieha daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše osobné údaje. Doba uchovávania je 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú platby spojené s daným používateľom. Príjemcami osobných údajov sú Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, súd a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, externé účtovné spoločnosti.
 2. Vybavovanie žiadostí dotknutej osoby
  Aby sme mohli reagovať na Vašu žiadosť, je potrebné, aby ste sa identifikovali. Žiadosť dotknutej osoby uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená. Príjemcami osobných údajov sú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona.
 3. Vedenie obchodnej agendy
  Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodná komunikácia (kontaktné osobné údaje zamestnancov a spolupracovníkov zmluvných partnerov) je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov (v praxi najmä dodávateľov a odberateľov tovarov a služieb a ich zmluvných partnerov), aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy (tzn. uzatvorenie zmluvy s osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti, ktorá je jej zmluvným partnerom), jej riadne a efektívne plnenie (v praxi najmä komunikácia s príslušnými pracovníkmi na strane zmluvného partnera prevádzkovateľa). Údaje sú uvedené priamo v objednávkach, zmluvách alebo získané v súvislosti s plnením obchodných zmlúv. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 5 rokov od ukončenia obchodnej komunikácie. Príjemcami osobných údajov sú súd, orgány činné v trestnom konaní, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.
 4. Vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov
  Obsahom vnútorných administratívnych účelov spracúvania osobných údajov je prenos a využívanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov SEMIKRON. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je založený na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov prepojených s riadiacim podnikom. Oprávnenými záujmami sa sleduje napríklad zefektívnenie procesov v skupine, úspora nákladov a zlepšenie vzájomnej informovanosti a spolupráce v rámci skupiny podnikov. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, skupina podnikov SEMIKRON, materská spoločnosť SEMIKRON Elektronik GmbH & Co., Sigmundstrasse 200, 90431 Nürnberg, Germany.
 5. Spoločnosť SEMIKRON spracúva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu. V tomto prípade spoločnosť SEMIKRON podniká také kroky, aby vplyv na Vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločnosti SEMIKRON a Vašim súkromím.


7) AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.


8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry spoločnosti SEMIKRON oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Spoločnosť SEMIKRON deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť SEMIKRON postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Spoločnosť SEMIKRON posudzuje a priebežne vyhodnocuje, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov prevádzkovateľa.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov spoločnosti SEMIKRON, resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch spoločnosti SEMIKRON Organizačné opatrenia tvorí súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy spoločnosti SEMIKRON sa považujú za dôverné.


9) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri
Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:

 • wwposkytovatelia serverových služieb,
 • poskytovatelia audítorských a právnych služieb,
 • skupina podnikov SEMIKRON.

Orgány poverené výkonom dohľadu
V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:
V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy:
Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audítorská spoločnosť, a iné.


10) DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.


11) PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti SEMIKRON poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť SEMIKRON nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť SEMIKRON podlieha,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť SEMIKRON nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť SEMIKRON podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti SEMIKRON,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 1. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 2. ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 3. potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti SEMIKRON prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť SEMIKRON môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 1. na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 2. na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 3. z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 4. so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť SEMIKRON o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti SEMIKRON k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 1. a) sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 2. b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba.sksk@semikron.com, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti SEMIKRON

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 1. ak spoločnosť SEMIKRON preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 2. ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť SEMIKRON potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou SEMIKRON,
 2. povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť SEMIKRON podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 2 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Spoločnosť SEMIKRON poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť SEMIKRON povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť SEMIKRON tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. osobne v sídle spoločnosti SEMIKRON,
 2. poštou,
 3. emailom zaslaným na adresu z osobne.udaje@benteler.com.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni na adrese sídla spoločnosti SEMIKRON Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.


Meranie teploty a agenda BOZP

SEMIKRON, s.r.o,  Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230B (ďalej len “SEMIKRON“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať. 

Dotknuté osobyÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDoba spracúvaniaPríjemcovia
Zamestnanci; fyzická osoba, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore

PLNENIE POVINNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

(Plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov BOZP, PZS a PO pozn. napríklad meranie teploty pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa  za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou termokamier kde sa vyhotoví fotografia iba v prípade ak je Vám nameraná teplota rovnajúca sa alebo vyššia ako 37,5 °C)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č.124/2006 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 314/2001 Z. z.

V prípade merania teploty sa samotné meranie vykonáva po dobu trvania pandemickej situácie. V prípade nameranej teploty dochádza k uchovávaniu osobných údajov 72 hodín od momentu namerania.

V prípade agendy BOZP 5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú a ďalších lehôt upravených v registratúrnom pláne a poriadku

subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnosť zabezpečujúca servis kamerového systému
strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby 

VYBAVOVANIE SÚDNYCH SPOROV

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z.  a súvisiacich právnych predpisov10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konaniasúdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona
fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osobyUPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavenásubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona


Spoločnosť SEMIKRON nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. SEMIKRON neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). SEMIKRON  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností SEMIKRON, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:  

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov; 
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov; 
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak: 
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti SEMIKRON obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti SEMIKRON overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. spoločnosť SEMIKRON už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu SEMIKRON ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by SEMIKRON vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese  zodpovednaosoba.sksk@semikron.com., alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Meranie teploty a agenda BOZP“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť SEMIKRON má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť SEMIKRON, a to na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.


Centrála SEMIKRON

Vaše práva

Vaše práva ako dotknutá osoba

Najprv by sme Vás na tomto mieste chceli informovať o Vašich právach ako o právach dotknutej osoby. Tieto práva sú upravené v čl. 15 – 22 GDPR. To zahŕňa:

 • Právo na prístup (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na vymazanie (č. 17 GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracúvania údajov (čl. 18 GDPR)
 • Právo na prenosnosť údajov (čl 20 GDPR)
 • Právo namietať proti spracúvaniu údajov (čl. 21 GDPR)

Na uplatnenie týchto práv sa obráťte na: zodpovednaosoba.sksk@semikron.com. Rovnakú adresu použite v prípade otázok o spracúvaní údajov v našej spoločnosti. Navyše máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov.

Práva namietať

V súvislosti s právami namietať majte na pamäti nasledujúce:

Na zabezpečenie oprávnených záujmov môžete proti spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov vyplývajúcich z Vašej osobitej situácie. To sa vzťahuje aj na profilovanie, ktoré sa opiera o tieto ustanovenia.

SEMIKRON nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vaše údaje

Kategórie, zdroje a pôvod údajov

To, aké údaje spracúvame, stanovuje príslušný kontext: Závisí to od toho, či nám odošlete žiadosť o zamestnanie, alebo napríklad prostredníctvom nášho kontaktného formulára doručíte inú požiadavku. Majte na pamäti, že informácie týkajúce sa osobitých situácií spracúvania môžete prípadne získať aj osobitne od vhodného subjektu.

Návšteva našej internetovej stránky

Pri návšteve našej internetovej stránky získavame a spracúvame nasledujúce údaje:

 • Názov poskytovateľa internetového pripojenia
 • Informácie o internetovej stránke, z ktorej nás navštívite
 • Použitý internetový prehliadač a použitý operačný systém
 • IP adresu, ktorú Vám pridelil poskytovateľ internetového pripojenia
 • Vyžiadané údaje, prenesené množstvá dát, sťahovania/export súborov
 • Informácie o internetových stránkach, ktoré u nás vyvoláte, vrátane dátumu a času

Z dôvodov technickej bezpečnosti (zvlášť na odvrátenie pokusov o vniknutie do nášho internetového servera) sa tieto údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR uchovávajú. Najneskôr po 7 dňoch sa uskutoční anonymizácia skrátením IP adresy tak, aby nebolo možné identifikovať používateľa.

Kontaktný formulár/nadviazanie kontaktu cez e-mail (čl. 6 ods. 1 písm. a, b GDPR)

Na našej internetovej stránke dávame k dispozícii formuláre na nadviazanie kontaktu, ktoré sa môžu použiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak nám píšete prostredníctvom týchto formulárov, spracúvame Vaše údaje uvedené vo formulári, aby sme Vás mohli kontaktovať a odpovedať na Vaše otázky a žiadosti.

V tomto prípade sa rešpektuje zásada minimalizácie údajov a vyhýbania sa použitiu údajov, pričom musíte poskytnúť iba údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, aby sme mohli odpovedať na Vašu žiadosť.

Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné polia a môžete ich uviesť voliteľne (napr. na individuálnejšie zodpovedanie Vašich otázok). Navyše sa Vaša IP adresa spracováva z technickej nevyhnutnosti, ako aj z dôvodu právnej ochrany.

Pokiaľ sa na nás obrátite e-mailom, budeme osobné údaje, ktoré nám oznámite v e-maile, spracovávať iba na účely vybavenia Vašej žiadosti. Pokiaľ na nadviazanie kontaktu nepoužijete formuláre, ktoré Vám ponúkame, nebude sa realizovať ďalšie získavanie údajov.

V rámci žiadosti o kontaktovanie získavame a spracúvame nasledujúce údaje:

 • Oslovenie
 • Akademický titul
 • Priezvisko (povinné pole)
 • Meno (povinné pole)
 • E-mailová adresa (povinné pole)
 • Telefónne číslo
 • Správa (povinné pole)

Výmena údajov medzi kontaktným formulárom a internetovým serverom je šifrovaná. Ako prenosový protokol používame HTTPS vždy s použitím aktuálnych šifrovacích protokolov. Údaje prijaté z internetového servera sa potom prostredníctvom e-mailu nezašifrované prenášajú na náš server. Existuje tiež možnosť použiť alternatívne komunikačné kanály (napr. pošta).

Žiadosť o kontaktovanie cez e-mail (čl. 6 ods. 1 písm. a, b GDPR)

Pokiaľ nás kontaktujete e-mailom, budeme osobné údaje, ktoré nám oznámite v e-maile, vrátane prípadných príloh, spracovávať iba na účely vybavenia Vašej žiadosti o kontaktovanie.

Proces uchádzania sa o zamestnanie

V rámci procesu uchádzania sa o zamestnanie spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše základné údaje (priezvisko, meno, doplnky k menu, dátum narodenia)
 • Kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • Prípadne pracovné povolenie/povolenie na pobyt
 • Nahliadnutie do zoznamov v oblasti boja proti terorizmu

Vaše osobné údaje od vás získavame v zásade bezprostredne v rámci procesu uchádzania sa o zamestnanie. Výnimočne získavame vaše osobné údaje v určitých situáciách aj od iných subjektov, napr. poskytovateľov personálnych služieb. Navyše používame osobné údaje, ktoré sme legitímne získali aj z verejne dostupných zoznamov (napr. profesijných sietí).

Žiadosti o zamestnanie cez e-mail (čl. 6 ods. 1 písm. a, b GDPR)

Pokiaľ sa u nás uchádzate o zamestnanie cez e-mail, budeme osobné údaje, ktoré nám oznámite v e-maile, vrát. prípadných príloh, spracovávať iba na účely vybavenia vašej žiadosti o zamestnanie. Na bezpečný prenos údajov súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie cez e-mail vám ponúkame metódu šifrovania S/MIME.

Na to potrebné verejné kľúče nájdete tu:

E-Mail Stiahnutie verejných kľúčov S/MIME
jobs.sksk@semikron.com Stiahnuť

Spracúvanie údajov

Účely a právne základy spracúvania údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa vždy dodržiavajú ustanovenia GDPR, BDSG (nový zákon) a všetkých ďalších (pracovno)právnych ustanovení.

Podľa čl. 88 ods. 1 GDPR v súvislosti s § 26 ods. 1 BDSG (nový zákon) sa smú osobné údaje zamestnancov spracúvať na účely pracovného pomeru, ak to slúži rozhodnutiu o prijatí do pracovného pomeru alebo to po prijatí do pracovného pomeru slúži na vykonávanie alebo ukončenie pomeru.

Okrem toho môže povolenie na spracúvanie údajov, vrátane osobitých kategórií osobných údajov, vyplynúť z určitých ďalších zákonov, najmä na základe požiadaviek špecifických pre odvetvie (požiadaviek compliance – v súlade s normami).

Povoľovací predpis z hľadiska ochrany údajov môže, samozrejme, predstavovať aj váš súhlas so spracúvaním údajov. Zároveň informujeme o účele spracúvania údajov Page 2/3 Verejne FORMS.1016/Rev. 07 a vašom práve na odvolanie podľa čl. 7 ods. 3 GDPR, čl. 88 ods. 1 GDPR v súvislosti s § 26 ods. 2 BDSG (nový zákon). Ak by sa mal súhlas vzťahovať aj na spracúvanie osobitých kategórií osobných údajov, výslovne vás na to v tomto súhlase upozorníme, čl. 88 ods. 1 GDPR v súvislosti s § 26 ods. 3 BDSG (nový zákon).

Spracúvanie osobitých kategórií osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 GDPR je možné len vtedy, keď je to nevyhnutné na základe právnych predpisov a neexistuje dôvod domnievať sa, že váš oprávnený záujem o vylúčenie spracúvanie prevažuje, čl. 88 ods. 1 GDPR v súvislosti s § 26 ods. 3 BDSG (nový zákon).

Doba uchovávania údajov

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ sú potrebné na príslušné účely spracúvania. Majte na pamäti, že rozsiahle doby uchovávania podmieňujú, že údaje sa naďalej uchovávajú (musia uchovávať). Pokiaľ neexistujú ďalšie povinnosti na uchovávanie, údaje sa po dosiahnutí účelu rutinne vymažú.

Údaje z vašej žiadosti o zamestnanie uchovávame až do ukončenia výberového konania v prípade, že vaše údaje viac nepotrebujeme na účely, ktoré sa uvádzajú v predchádzajúcej časti, alebo v prípade, že ste svoj súhlas neodvolali. Ak vás prijmeme do pracovného pomeru, budeme relevantné údaje o uchádzačovi uchovávať dovtedy, kým budú naďalej relevantné pre vykonávanie pracovného pomeru.

Osobné údaje kompletne vymažeme štyri mesiace po ukončení výberového konania. Nad rámec toho budeme údaje uchovávať iba v prípadoch, keď ste nám dali svoj súhlas so zaradením do našej skupiny uchádzačov a s tým súvisiacim dlhodobým uchovávaním vašej dokumentácie k žiadosti o zamestnanie. V tomto prípade vymažeme vaše údaje maximálne po 12 mesiacoch, resp. ak odvoláte svoj súhlas.

Príjemca údajov/kategórie príjemcov

V našej spoločnosti zabezpečujeme, aby vaše údaje dostali iba tie osoby, ktoré ich potrebujú na zodpovedanie žiadostí, realizáciu výberového konania a analýzu aktivít na internetových stránkach.

Spoločnosť SEMIKRON zabezpečuje, aby vaše údaje dostali iba oddelenia a osoby, ktoré ich potrebujú na splnenie svojich zmluvných a zákonných záväzkov. Toto platí aj pre prenos údajov v lokalitách podnikateľskej skupiny.

Zámer na prenos údajov do tretích krajín

Prenos údajov do tretích krajín (okrem Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru) sa realizuje len na základe vášho súhlasu, alebo ak je to zákonne predpísané. Spoločnosť SEMIKRON zabezpečuje, aby vaše údaje dostali iba oddelenia a osoby, ktoré ich potrebujú na splnenie svojich zmluvných a zákonných záväzkov.

Bezpečný prenos vašich údajov

Aby sme údaje, ktoré uchovávame, čo najlepšie ochránili pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb, používame zodpovedajúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Úroveň bezpečnosti v spolupráci s bezpečnostnými expertmi nepretržite kontrolujeme a prispôsobujeme novým bezpečnostným štandardom.

Výmena údajov z našej internetovej stránky a na našu internetovú stránku je vždy šifrovaná. Ako prenosový protokol vám ponúkame náš internetový protokol HTTPS, vždy s použitím aktuálnych šifrovacích protokolov.

Navyše svojim používateľom ako súčasť kontaktných formulárov ponúkame šifrovanie prenosu, ako aj šifrovanie obsahu pri odosielaní žiadostí o zamestnanie na určené e-mailové adresy. Len my sme schopní dešifrovať tieto údaje. Navyše existuje možnosť použiť alternatívne komunikačné kanály (napr. pošta).

Povinnosť poskytnúť údaje

Zaznamenávanie rôznych osobných údajov je potrebné na využívanie našej internetovej stránky a na využívanie rôznych funkcií, ktoré táto stránka poskytuje.

Detaily sme pre vás zhrnuli v bodoch, ktoré uvádzame v predchádzajúcej časti. V určitých prípadoch sa údaje na základe zákonných ustanovení musia získavať, resp. poskytovať. Majte na pamäti, že spracovanie požiadaviek a žiadostí o zamestnanie nie je možné bez poskytnutia týchto údajov.

Rozhodnutie o prijatí do pracovného pomeru – o možnostiach úspechu žiadosti o zamestnanie – bez poskytnutia určitých osobných informácií a údajov, napr. vášho životopisu, nie je možné. Pritom, samozrejme, rešpektujeme zásadu minimalizácie údajov a vyhýbania sa použitiu údajov, pričom nám musíte poskytnúť len údaje, ktoré potrebujeme na úplné overenie vašej dokumentácie k žiadosti o zamestnanie, alebo údaje, ktorých získavanie je pre nás zo zákona povinné. Samozrejme máte možnosť, dobrovoľne nám poskytnúť ďalšie informácie vo vašej dokumentácii k žiadosti o zamestnanie.

Automatizované individuálne rozhodnutia

Na vydanie rozhodnutia nepoužívame žiadne čisto automatizované spracovateľské procesy.

Súbory cookie a sledovanie

Súbory cookie (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR/čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR v prípade súhlasu)

Naše internetové stránky používajú na mnohých miestach takzvané súbory cookie. Slúžia na to, aby bola naša ponuka pre používateľov prijateľnejšia, efektívnejšia a spoľahlivejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači a ktoré váš prehliadač (lokálne na vašom pevnom disku) uchováva.

Súbory cookie nám umožňujú analyzovať, ako používatelia používajú naše internetové stránky. Tak môžeme vytvárať obsahy internetových stránok podľa potrieb návštevníkov. Navyše nám súbory cookie umožňujú merať efektívnosť konkrétnej reklamy a umiestniť ju napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľa.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. „relačné cookies“. Tieto budú automaticky zmazané po vašej návšteve. Trvalé cookies sa automaticky vymažú z vášho počítača vtedy, keď uplynie obdobie ich platnosti (spravidla šesť mesiacov) alebo ich sami pred uplynutím obdobia platnosti vymažete.

Väčšina internetových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Nastavenia svojho prehliadača môžete tiež spravidla zmeniť, ak si radšej neželáte odosielanie informácií.

Majte na pamäti: Ak deaktivujete používanie súborov cookie, v určitých prípadoch nemusia byť všetky funkcie našej internetovej stránky úplne použiteľné.

Používateľské profily/proces sledovania na internetových stránkach

 Google Analytics

„Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu internetu firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní tejto internetovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uchovávajú.

V prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke však Google predtým vašu IP adresu skracuje v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenáša na server Google v USA a tam sa skracuje.

Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnotil vaše používanie internetovej stránky, aby zostavoval reporty o aktivitách na internetovej stránke a aby prevádzkovateľovi internetovej stránky poskytoval ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a používaním internetu.

IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics preniesol váš prehliadač, sa nespája s inými údajmi služby Google.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť podľa okolností využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu.

Navyše môžete predísť zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše využívanie internetovej stránky (vrát. vašej IP adresy) na servery Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a do prehliadača nainštalujete doplnok, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ak by váš internetový prehliadač (napr. pri otváraní našej internetovej ponuky z vášho smartfónu) predchádzajúci odkaz na doplnok prehliadača spoločnosti Google nepodporoval, môžete zaznamenávaniu službou Google Analytics zabrániť aj kliknutím na nasledujúci odkaz. Potom sa nastaví súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky:

Deaktivovanie Google Analytics

 

YouTube

Na tejto internetovej stránke používame videá platformy „Youtube“.

Službu YouTube ponúka spoločnosť:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Odkazy a iné služby

Odkazy na iných poskytovateľov

Naša internetová stránka obsahuje – zreteľne rozpoznateľne – aj odkazy na internetové stránky iných spoločností. Pokiaľ sú k dispozícii odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, nemáme žiadny vplyv na ich obsah. Za tento obsah preto nemôžeme prevziať žiadnu záruku a zodpovednosť. Za obsahy týchto stránok vždy zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

Na prepojených stránkach sa v čase prepojenia kontrolovalo možné porušenie právnych predpisov a viditeľné porušenie práv. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však bez konkrétnych náznakov o porušení práv nie je účinná. Po zistení porušenia práv sa tieto odkazy okamžite odstránia.